KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKOISKOLA


okoiskola.jpeg

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
 

      ÉVES MUNKATERVE


      A


        2010/2011. TANÉVRE


Helyzetelemzés

Az intézmény tanulólétszáma 2010. szeptember 1-jén 154 fő. A 2008/2009. tanév záró létszámához képest 12 fővel csökkent a tanulók száma. A végzős 8. osztály 23 fős volt, a jelenlegi 1. osztály 17 fővel indul. Három új tanuló érkezett iskolánkba, 1 fő Egyházashollós településről, 2 fő pedig Egyházasrádócról.


A tantestület létszáma: 15 fő.

2 óraadó segíti a szakos oktatás megvalósítását kémia és angol nyelv tantárgyakból.

¨      határozatlan időre kinevezett pedagógus: 13 fő

¨      határozott időre kinevezett pedagógus: 2 fő (1 fő napközis csoportvezető,  1 fő német szakos tanár)

¨      óraadó: 2 fő (1 fő angol, 1 fő kémia tantárgy tanítására)

¨      gyógypedagógussal/logopédussal kötött megbízásos szerződéssel teljesítjük a törvényi előírásokat az SNI-s tanulók ellátásában


Személyi változások iskolánkban:

¨      Márfiné Vincze Erika napközis nevelő GYED-en van. Helyettesítés idejére Vörös László tanító végzettségű pályakezdő pedagógus került.

¨      Horváth Anikó magyar nyelv és irodalom, ill. angol szakos kolléganő visszajött GYED-ről.

¨      Kánya Ferencné német szakos tanárnő GYED-en van, álláshelyére Sasvári Emőke német szakos pedagógus került.


Megbízatások:

¨      Igazgató: Süle Erika

¨      Igazgatóhelyettes: Gigler Jánosné

¨      A közalkalmazotti tanács elnöke: Galambos Bernadett

¨      Szakszervezeti titkár: Gigler Jánosné

¨      A minőségirányítás vezetője: Nagy Gáborné

¨      Fejlesztő pedagógus: Goda Judit

¨      Logopédus: Lakosiné Dobronics Zsuzsanna

¨      Gyógypedagógus: Némethné Zrínyi Szabina

¨      Munkaközösség-vezető:

o       testnevelés: Süle Gyula

o       alsó tagozat: Gueth Gyuláné

o       osztályfőnöki: Paksiné Kecze Tünde

¨      Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Nagy Gáborné

¨      Tankönyvfelelős: Biczó László

¨      Tűz- és balesetvédelmi felelős: Simon Attila

¨      SZM-elnök: Balikóné Boda Melinda

¨      A diákönkormányzatot segítő tanár: Simon Attila


Az iskolavezetés tagjai:

Az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese, a minőségirányítás vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke, a munkaközösség-vezetők.

Az iskolavezetés kéthavonta ülésezik. Rendkívüli esetben az igazgató a rendes ülésen kívül is összehívhatja az iskolavezetést. A gyermekek és a szülők nagy többségét érintő kérdésekben, illetve a gyermekvédelmi témák tárgyalásakor a megbeszélésre meghívást kap a DÖK segítő tanár, a DÖK- vezető, az SZM-elnök, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős.

Osztálylétszámok évfolyamonként

Évfolyam

Osztálylétszám

SNI

2 tanulóként számítható

Osztálytanító/osztályfőnök

1.

17 fő

-

1 fő

Gueth Gyuláné

2.

18 fő

-

-

Galambos Bernadett

3.

19 fő

2


Nyulné Boda Kinga

4.

18 fő

2

6 fő (SNI-vel együtt)

Szakál Péterné

5.

19 fő

1

4 fő (SNI-vel együtt)

Süle Gyula

6.

23 fő


2 fő

Paksiné Kecze Tünde

7.

21 főBiczó László

8.

19 fő

1

3 fő (SNI-vel együtt)

Simon Attila

Összesen

154 fő

6

18 fő (SNI-vel együtt)
       
       
       
       
       
       
       
       
       


Bejáró tanulók száma évfolyamonként

Évfolyam

Bejáró tanulók száma

1.

7 fő

2.

10 fő

3.

5 fő

4.

8 fő

5.

6 fő

6.

8 fő

7.

7 fő

8.

6 fő

Összesen

57 fő


Alsó tagozatos gyermekek száma: 72 fő

Felső tagozatos gyermekek száma: 82 fő

Összesen: 154 fő


Ingyenes tankönyvi jogosultság 2010. október 1-én

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

összesen

13fő

8 fő

7 fő

10 fő

8 fő

10 fő

9 fő

11 fő

76 fő


Gyermekvédelmi támogatásban részesül

 

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

összesen

1 fő

4 fő

1 fő

5 fő

3 fő

2 fő

4 fő

3 fő

23 fő


Tartósan beteg (egészségügyi veszélyeztetett)

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

összesen

3 fő-


2 fő

1 fő

3 fő

9 fő


Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

összesen

-

-

-

-

1 fő


1 fő

1 fő

3 fő


Az országos kompetenciamérés (2009. május) eredményei:

Mérési terület

Évfolyam

Országos átlag

Iskolánk átlaga

Matematika

6.

489

451

Matematika

8.

484

508

Szövegértés

6.

513

513

Szövegértés

8.

502

551

Tárgyi feltételek tanévkezdéskor

Iskolánkban a nyári időszakban több karbantartási, felújítási munkálat zajlott.

¨      Pályázati forrásból

o       Az alsó tagozatos épület teljes külső rekonstrukciója: tetőszigetelés, tetőcsere, nyílászárók cseréje, épületszínezés, hőszigetelés

¨      Költségvetési pénzből

o       1 osztályterem festése

o       kerítés festése


További tervek a tanév folyamán:

o       utcai iskolai hirdetőtábla kicserélése

o       zászlótartók a Kossuth-emlékparkba

o       Kossuth szobor a Kossuth-emlékparkba

o       Ökofal létrehozása

o       a TIOP 1.1.1. informatikai pályázaton nyert eszközök beszereltetése, gondoskodás a vagyonvédelemről

Az iskola tárgyi feltételei jelenleg közepes színvonalúak. Az oktatáshoz szükséges taneszközök - változó minőségben -, de rendelkezésre állnak. Folyamatosan bővítjük tartós tankönyvi állományunkat, ám az állandóan változó és átdolgozott tankönyvek nehezítik a tartós tankönyvek több éven keresztüli használatát.

Munkaközösségek:

Intézményünkben 2 önálló munkaközösség (alsós és osztályfőnöki), valamint 1 kistérségi munkaközösség (testnevelés) működik. Tevékenységüket éves munkaterv alapján végzik.

A szaktanárok ezeken kívül aktív részesei lehetnek a kistérségi munkaközösségek munkájának is.

A környezeti nevelési feladatok megszervezésében a Környezeti Nevelési Munkacsoport segíti az iskolavezetés munkáját.

Iskolánkban aktív diákönkormányzati munka folyik. A gyerekek 3. osztálytól kezdve DÖK képviselőik útján érvényesítik jogaikat. Évente egy alkalommal diákközgyűlésen értékelik a tanévben végzett feladatokat.

A nevelő-oktató munka

Főbb feladatok a nevelő-oktató munka területén

¨      Az 1. és 5. osztályosok beilleszkedésének segítése

¨      Kapcsolattartás az iskola partnereivel, kiemelten az óvodával, a szülői munkaközösséggel, a diákönkormányzattal, a fenntartókkal, a Diák-Nyár alapítvánnyal, a kistérség iskoláival

¨      A kulcskompetenciák fejlesztése, a kompetenciaalapú oktatás módszertanának kiterjesztése valamennyi tantárgyra

¨      Az SNI-s tanulók, valamint a beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek fejlesztésének biztosítása

¨      Tehetséggondozás, versenyeztetés magasabb szintre emelése

¨      Sikeres pályaorientációs tevékenység, kihasználva a Pályaválasztási Tanácsadó szolgáltatásait

¨      A minőségirányítási programban és a pedagógiai programban megfogalmazott mérési feladatok elvégzése

¨      A napközis oktató-nevelő munka színvonalának, eredményességének emelése

¨      Az országos kompetenciamérésen az országos átlagpontszám elérése valamennyi vizsgált évfolyamon, valamennyi vizsgált kompetenciaterületen

¨      Felelősségteljes ügyeleti munka

¨      Az iskolai dokumentumok pontos, naprakész vezetése

¨      Az iskola Pedagógiai Programjának módosítása a törvényi változásoknak megfelelően

¨      A projektoktatás módszereinek és a kooperatív tanulásszervezés mindennapi gyakorlattá tétele

¨      Továbbképzéseken való aktív részvétel

¨      Bemutató órák tartása: 3. és 8. osztály (Téma: fogalmazástanítás), 7. osztály: kémia

¨      A kultúrált környezet kialakítsa (osztálydekorációk)

¨      Biztonságos iskolai környezet kialakítása (balesetveszély megszüntetése)

¨      Erdei iskolai programok, környezeti, egészségnevelési, kulturális és sportprogramok szervezése

¨      DADA-program (6-7. évfolyamon)

¨      Az Ökoiskolai munkatervben szereplő feladatok időarányos teljesítése

¨      Az úszásoktatás biztosítása 3. és 6. évfolyamon

¨      Zongoraoktatás biztosítása (részben önköltséges alapon)

¨      A néptánc oktatás feltételeinek megteremtése (tandíjköteles képzés)

¨      Az iskolai ünnepségek színvonalas megszervezése és lebonyolítása

¨      Pályázati lehetőségek kihasználása

¨      Táborok szervezése (sítábor, német nyelvi tábor, kerékpáros tábor, nyári tábor, nyári napközis tábor)

¨      A könyvtári munka pontos dokumentációja a Szirén9 integrált könyvtári rendszer (szoftver) használatával

¨      Az új Házirend szabályaihoz való szoktatás

A Kossuth Lajos Általános Iskola az Apáczai Kiadó bázisiskolája, s a Kölcsey Utcai Általános Iskola és AMI néptánc tagozatának tagintézménye.


Ökoiskolai létünkből eredő feladatok:

¨      Csökkenteni kell az iskolai papírfelhasználást

¨      Lehetőség szerint újrahasznosított fénymásolópapírt, füzetet kell vásárolni

¨      Tervezett papírfelhasználásunk legalább 80%-át újrapapírból kell biztosítanunk.

¨      Energia- és vízfogyasztásunk csökkentése

¨      Minden osztály rendelkezzen madáretetővel

¨      Szelektív udvari hulladéktárolók beszerzése, használatuk megtanítása

¨      Elemgyűjtők elhelyezése

¨      Törekedni kell az osztálydekorációk/iskoladekorációk kialakításánál arra, hogy tükrözze a környezeti nevelési programunkban foglaltakat.

¨      Tovább kell folytatni a szelektív hulladékgyűjtési akciókat a diákönkormányzat szervezésében (papír, vas, elektromos hulladék)

¨      Tiszta osztálytermek, tiszta folyosók, tiszta iskolaudvar

¨      Egészségnevelési és környezeti nevelési projektjeink folytatása

¨      Esővízgyűjtő létrehozása

¨      Zöld növények az osztálytermekbe is.

¨      A kerékpáros közlekedés népszerűsítése

¨      „Zöld kommandó" megalakítása (gyermek környezetvédelmi csoport)

¨      Jeles napok megünneplése (pl. Föld napja, Állatok világnapja, Madarak és fák napja, Európai Autómentes Világnap, stb.)


Az Ökoiskolával összefüggő feladatok koordinálása és felelőse a környezeti nevelési munkacsoport.


A pedagógusok teljesítményértékelése

A törvényi szabályozásnak megfelelően működtetjük a minőségirányítási programunkban jóváhagyott pedagógusértékelési rendszerünket. Az idei tanévben az alábbi kollégák munkáját ellenőrizzük fokozottan és minden területre kiterjedően: Süle Gyula, Galambos Bernadett, Goda Judit, Nagy Gáborné. Május hónap végén írásban értékeljük a fenti kollégák munkáját. Az ellenőrzés október 1-jével kezdődik és május 15-ig tart. Írásos dokumentációinak elkészítési határideje: május 30. Az ellenőrzés kiterjed a tanítási órákon alkalmazott módszerekre, a tanítás eredményességére és hatékonyságára, a dokumentációk vizsgálatára, az iskolaszintű rendezvényeken való részvételre, a pedagógiai és egyéb megbízatások ellátásának minőségére, a tantestületi közösséggel, a szülőkkel, a gyermekekkel való kapcsolattartásra. A pedagógusértékelés folyamatában résztvevők: igazgató, igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők, a minőségirányítás helyi vezetője. Az értékelés szempontjai az iskolai minőségirányítási programban megtalálhatók


Gyakornoki képzés

A 2007/2008. tanévben elfogadott gyakornoki szabályzatunknak megfelelően zajlik a gyakornoki képzés.

Gyakornokaink:

ü      Nyulné Boda Kinga (tanító)      Szakmai vezetője: Gueth Gyuláné

ü      Vörös László (napközis nevelő) Szakmai vezetője: Süle Erika

A nem szakrendszerű oktatás az 5. és a 6. évfolyamon

A közoktatásról szóló törvény 133. § (1) bekezdése alapján, az ötödik évfolyamon első ízben a 2008/2009. tanévben, majd felmenő rendszerben kell megszervezni a nem szakrendszerű oktatást, a kötelező tanórai foglalkozások 25-50 %-ában. A 2006. évi LXXI. számú törvénymódosítás bevonta a kötelező tanórai foglalkozások mellé a nem kötelező tanórai foglalkozásokat is. A törvény tehát arra ad lehetőséget, hogy az alapozó funkciók tanítása az alapozó szakaszban, tehát az 5-6. évfolyamon, a korábbinál több időben folyjon, és esélyt adjon arra, hogy eredményesebb is legyen. Az időkeret fennmarad 75-50 %-ában pedig csökkentett időben kezdődik el, illetve folytatódik a tantárgyi (szakrendszerű) oktatás.

A nem szakrendszerű oktatás rendszere c. iskolai dokumentum alapján történik intézményünkben az 5. és 6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatás a következő tantárgyak időkereteit felhasználva:

magyar nyelv és irodalom                                 heti 1 óra

matematika                                                      heti 1 óra

német nyelv                                                      heti 1 óra

történelem (első félév)                                      heti 1 óra

természetismeret (második félév)                      heti 1 óra

Tanórán kívüli keretből:

      magyar nyelv és irodalom                    heti 1 óra

      matematika                                         heti 1 óra


A nem szakrendszerű oktatásban részt vevő pedagógusok és képesítésük az adott feladatra:

 

Név

Tantárgy


Képesítés

Gigler Jánosné

matematika

120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő akkreditált tanfolyam

Paksiné Kecze Tünde

történelem

120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő akkreditált tanfolyam

Galambos Bernadett

természetismeret

120 órás nem szakrendszerű oktatásra felkészítő akkreditált tanfolyam

Sasvári Emőke

német nyelv

Jelenleg ilyen irányú képesítéssel nem rendelkezik.

Süle Erika

német nyelv

Az átmeneti rendelkezések szerint a 2012/2013. tanítási év végéig az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be az a tanár, aki 2004. szeptember 1-jéig legalább 5 év gyakorlatot szerzett 1-4. évfolyamon (Ktv. 128. § (20) bekezdés)

Horváth Anikó

magyar nyelv és irodalom

Jelenleg ilyen irányú képesítéssel nem rendelkezik.


A 2008/2009. tanévben elkészítettük a nem szakrendszerű oktatás zavartalan megszervezéséhez szükséges dokumentumokat, melyeket a tanév végén felülvizsgáltunk. A felülvizsgálat a következő megállapításokat hozta:

¨      A projekt-típusú oktatás pozitívan hatott a gyerekek motivációs szintjére, ezért a módszer folytatása javasolt.

¨      Új kollégák kapcsolódnak be a nem szakrendszerű oktatásba, ezért a számukra nyújtott szakmai segítségre fokozott figyelmet kell fordítani mind a tervezés szakaszában, mind az nevelés-oktatás folyamatában.

¨      A nem szakrendszerű oktatást érintő tantárgyak az előző tanévhez képest nem változnak.

¨       A tantárgyakhoz és a tananyaghoz szorosabban kötődő tantárgyi projektek kidolgozását javasoljuk.

¨      A tantárgyi tanmenetek mellé önálló dokumentumként kell elkészíteni a nem szakrendszerű oktatás tanmenetét.

¨      A tanmeneteket egész évre kell elkészíteni, leadási határideje a tantárgyi tanmenetekhez igazodik.

¨      A nem szakrendszerű órákat külön-külön számozzuk az osztálynaplóban, s „NSZ" megkülönböztető jelzéssel látjuk el.

¨      Az értékelés tekintetében félévkor szöveges értékelést adunk az általunk fejlesztett kompetenciák fejlődésének alakulásáról, melyet a nem szakrendszerű munkacsoport együttesen készít el.

¨      Tanév végén a nem szakrendszerű órákon nyújtott teljesítményüket beszámítjuk az év végi tantárgyi érdemjegybe.

¨      Tanév végén felmérjük a gyerekek véleményét a nem szakrendszerű órákról, és önértékelésre kérjük őket.A Közoktatási Törvény  2010. július 5-én elfogadott módosítása szerint (A módosító törvény száma: 2010. évi LXXI. törvény) a nem szakrendszerű oktatás kötelező alkalmazását eltörölték. A most elfogadott új jogszabályok értelmében kötelezően csak az 1-4. évfolyamon folyik nem szakrendszerű oktatás. Az 5-6. évfolyamon nem szakrendszerű oktatás, maximum a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások 50 %-ban, csak az iskola döntése alapján folyhat. A nem szakrendszerű oktatás tehát ezeken az évfolyamokon csupán lehetőséggé válik, amelyről az iskolák szabadon dönthetnek.

A Pedagógiai Program ez irányú módosításához szükség van közoktatási szakértő véleményére és a felmenő rendszerben történő bevezetésre vonatkozó szabályok is érvényesek.

Iskolánk tantestülete úgy döntött, hogy a következő tanévtől felmenő rendszerben megszünteti a nem szakrendszerű oktatást iskolánkban. Ennek megfelelően módosítjuk az idei évben Pedagógiai Programunkat.


Osztályozás, értékelés, évfolyamismétlés

 

A 2010. évi LXXI. törvény szeptemberben életbe lépő változásai:

A 2010/2011. tanévtől ismét lehetőség lesz második év végén, illetve a további évfolyamokon is arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a diákot. A változtatás értelmében tehát az évfolyamismétlésnél kikerül a szülői vétó a jogszabályból (Közoktatási tv. 71. paragrafus 1. bekezdés). Vagyis visszatérés történik a 2003. évi törvénymódosítás előtti állapothoz, amikor is a tanuló - a második évfolyamtól kezdődően - magasabb évfolyamra akkor léphetett, ha sikeresen teljesítette az adott évfolyamon előírt tanulmányi követelményeket. A tanuló az első évfolyamon azonban továbbra is csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni.

A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Az intézmények pedagógiai programjukban saját maguk határozhatnak arról, hogy a második év végétől a negyedik év félév végéig a szöveges értékelést vagy a hagyományos osztályozásos módszert használják-e, esetleg a kettőt együtt.

Iskolánk - fenntartói egyetértés mellett - visszatér a hagyományos osztályozásos módszerhez.

Ennek megfelelően 2011. december 31-ig módosítjuk pedagógiai programunkat.

Az új rendelkezésekkel összhangban törlésre került a Közokt. tv. 71. paragrafusának (1) bekezdéséből az idegen nyelvi oktatás első évére vonatkozó értékelési szabály is, tehát a továbbiakban az oktatásnak ezen a pontján is lehetőség nyílik a hagyományos osztályozásra.


A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai:

A szorgalmi idő

 - első tanítási napja: 2010. szeptember 1.

 - utolsó tanítási napja: 2011. június 15.

A tanítási napok száma: 183 nap.

A szorgalmi idő első féléve 2010. január 14-ig tart. Az iskola 2010. január 21-ig értesíti a tanulókat, ill. a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.


Tanítási szünetek:

Őszi szünet: 2010. november 2-5.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő).


Téli szünet: 2010. december 22 - 2011. január 2.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2011. január 3. (hétfő).


Tavaszi szünet: 2011. április 21-26.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2011. április 27. (szerda).


Tanítás nélküli munkanapok

1. 2010. szeptember 23.                      Kossuth-nap

2. 2010. november 16.                        Nevelési értekezlet: Miért nem

akkor látsz, amikor jó vagyok? (Ea.: Dr. Küronya Pálné)             

3. 2011. január 25.                              Félévi értékelő értekezlet

4. 2011. április                                     Nevelési értekezlet

5. 2011. május 27.                              Gyermeknap


Mérés, értékelés

Országos mérés, értékelés

Az Oktatási Hivatal 2010. május 25-én szervezi meg szakértők bevonásával az anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgáltatás a negyedik, a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

A méréshez szükséges adatokat a nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére 2010. november 26-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra ezen a napon nem szervezhető.


Első évfolyamos tanulók felmérése

A tanulók eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskola igazgatója 2010. október 15-ig felméri azon első évfolyamos tanulói körét, akiknél az óvodai jelzések, ill. a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni.

Az igazgató 2010. október 31-ig - az Oktatási Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - jelenti a Hivatal regionális igazgatóságának az érintett tanulók létszámát.

A vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2010. december 10-ig kell elvégezniük. (DIFER-mérés)


Helyi mérések

- a pedagógusok körében:

            pedagógusok teljesítményértékelése

            Az alábbi pedagógusok teljesítménymérésére kerül sor az idei tanévben:

¨      Süle Gyula

¨      Nagy Gáborné

¨      Goda Judit

¨      Galambos Bernadett

- a tanulók körében:

            szociometriai mérés 4. 6. és 8. évfolyamon

            a tanulók alapvető személyiségvonásainak mérése 5. és 8. évfolyam (1. félév)


A helyi tanterv követelményeinek teljesítését vizsgáló mérések

1.      Évfolyamonként minden tantárgyból egy-egy témakör lezárását követően a követelmények elsajátítását vizsgáló összegző mérést kell végezni. Ennek százalékos eredményét a félévi, illetve az év végi önértékelési lapon kell megadni.

2.      Az első osztályosok „bemeneti" mérése (képességmérés)

3.      Ún. „követő" mérés a 2. évfolyamon (az 1. osztályban megkezdett képességmérés folytatása)

4.      Az alsó tagozatban évfolyamonként a tanév végén a tanulók teljesítményét magyar, matematika és környezetismeret tantárgyakból a tantárgynak az addig feldolgozott teljes tananyagát és fő követelményeit átfogó méréssel kell vizsgálni.

5.      Hangos olvasás - igazgatói mérés 1. osztályban

6.      Szövegértés mérése: 5. és 7. évfolyamon

7.      Matematikai alapműveletek mérése: 5-8. évfolyam

8.      Szövegértés német nyelven: 7. és 8. évfolyamon

9.      Fizikai teljesítménymérés (Hungaro-Fit): 3-8. évfolyamon

10.  Történelem: 7. évfolyamon


Egyéb mérések:

A Szegedi Tudományegyetem Oktatáskutató Intézetével kötött megállapodás alapján (TÁMOP) tovább folytatódik a 4. évfolyamosok matematikai és szövegértési tudásszintjének követő mérése, valamint 1-6. évfolyamon a mérőeszközök kipróbálásával összefüggő további feladatok teljesítése.


Minden mérés eredményeit dokumentálni kell, s június 8-ig nyomtatott formában le kell adni az intézmény vezetőjének.


Mérések és felelőseik:

 

A mérés megnevezése

A méréssel érintett évfolyam/csoport/alkalmazotti kör megnevezése

A mérés elvégzésének határideje

Felelős

DIFER-mérés

1. osztály

2010. december 8.

Gueth Gyuláné

Pedagógusok teljesítményértékelése

Süle Gyula, Goda Judit, Nagy Gáborné, Galambos Bernadett

2011. május 27.

igazgató

igazgató-helyettes

alsós mk-vezető

of. mk. vez.

Partneri elégedettségmérés

Az iskolával kapcsolatban lévő partnerintézmények

2011. február 28.

igazgató

minőségirányító

Szociometriai mérés

4., 6., 8. évfolyam

2011. május 27.

Szakál Péterné, Paksiné Kecze Tünde

Süle Gyula

A tanulók személyiségvonásainak mérése

5. és 8. évfolyam

2011. január 14.

Simon Attila, Süle Gyula

Tantárgyi mérések témakörönként

valamennyi évfolyam

folyamatos

valamennyi nevelő

1. osztályosok bemeneti képességmérése

1. évfolyam

2010. okt. 15.

Gueth Gyuláné

2. osztályosok követő képességmérése

2. évfolyam

2010. okt. 15.

Galambos Bernadett

Év végi mérések

1-4. évfolyam

2011. június 8.

osztálytanítók

Hangos olvasás

1. osztály

2011. május 24.

igazgató

Gueth Gyuláné

Szövegértés

5. és 7. évfolyam

2011. június 8.

Horváth Anikó


1. osztályosok beíratásának időpontja: 2011. április 14-15.

Javítóvizsgák időpontja. 2011. augusztus 24. (szerda)


Tantestületi értekezletek, megbeszélések:

Folytatjuk a kéthetenkénti, rövid tantestületi megbeszéléseket, melyeken az éppen aktuális feladatok egyeztetése, megbeszélése történik.


Az értekezlet fajtája

Az értekezlet időpontja

Felelős

Tanévnyitó értekezlet

2010. augusztus 31.

igazgató

Nevelési értekezlet

2010. nov. 16.

igazgató

Félévi osztályozó értekezlet

2011. január 18. (hétfő)

igazgató, ig.h.

Félévi nevelőtestületi értekezlet

2011. január 25.

igazgató

Nevelési értekezlet

2011. április

igazgató

Év végi osztályozó értekezlet alsó tagozat

2011. június 10.

igh.

Év végi osztályozó értekezlet felső tagozat

2011. június 10.

igazgató

Tanévzáró értekezlet

2011. június 21. (kedd)

igazgató


Az iskolai dokumentumok elkészítésének határideje

A dokumentum megnevezése

Az elkészítés határideje

Felelős

Tantárgyfelosztás

2010. szept. 1.

igazgató

Tanmenetek

2010. szept. 17.

tanítók, szaktanárok

Éves munkaterv

2010. szept. 30.

igazgató

Osztályfőnöki tanmenetek

2010. október 1.

osztályfőnökök, osztálytanítók

Szakkörök, középiskolai előkészítő foglalkozások, sportkörök munkatervei

2010. okt. 1.

szakkörvezetők

Felzárkóztató foglalkozások munkatervei

2010. okt. 1

osztálytanítók

Tehetséggondozó foglalkozások munkatervei

2010. okt. 1.

foglalkozásvezető

Anyakönyvek megnyitása

2010. okt. 1.

osztályfőnökök, osztálytanítók

Munkaközösségi munkatervek elkészítése

2010. okt.1.

mk-vezetők

Diákönkormányzat éves munkatervének elkészítése

2010. okt. 1.

Simon Attila

Egyéni fejlesztési tervek elkészítése

2010. okt. 1.

fejlesztő pedagógus, logopédus-gyógypedagógus

Félévi önértékelések

2011. január 14.

valamennyi nevelő, reszortfelelős

Év végi önértékelések

2011. június 10.

valamennyi nevelő, reszortfelelős


Iskolai és települési szintű ünnepélyek


Időpont

Az ünnepély megnevezése

Felelős nevelő/osztály

2010. szeptember 1.

Tanévnyitó ünnepély

igazgató, ig. h.

2010. október 6.

Megemlékezés az aradi vértanukról

osztálykeretben

valamennyi osztályfőnök

2011. október 22.

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

iskolai és települési szinten

Simon Attila, Horváth Anikó

8. évfolyam

2010. december 21.

Karácsonyi ünnepély

iskolai szinten

alsós munkaközösség

2011. március 14.

Megemlékezés az 1848-as forradalomról

iskolai és  települési szinten

6. évfolyam

Paksiné Kecze Tünde

2011. június 15.

Ballagás

ig.h,

Simon Attila

Biczó László

2011. június 17.

Tanévzáró ünnepély

igazgató, ig.h.


OsztálykirándulásokWeblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 7
Heti: 21
Havi: 347
Össz.: 176 918

Látogatottság növelés
Oldal: Éves munkaterv
KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2018 - kossuthsuli.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »