KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKOISKOLA
A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE (kivonat)

2010. 

1. A Házirend célja

A Házirend célja, hogy meghatározza a tanulók jogait és kötelességeit az iskolában, az iskola által szervezett programokon a tanulók tevékenységével kapcsolatos valamennyi területen, összhangban a hatályos jogszabályokkal, az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatával, alapító okiratával, pedagógiai programjával és az intézményi minőségirányítási programmal.

A Házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és kötelezettségeket, az iskola munkarendjét, az iskolai helyiségek használati rendjét, az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat, a diákönkormányzat működési rendjét.


4. A házirend hatálya

A Házirend szabályai - mint törvényi felhatalmazáson alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra, az iskola egyéb alkalmazottaira és a tanulók szüleire. A Házirend előírásai minden olyan esetre vonatkoznak, amikor a tanuló az iskola felügyelete alatt áll. A Házirend megszegése fegyelmi következményekkel jár. Betartása hozzásegít ahhoz, hogy rendezett, működőképes közegben végezzük munkánkat.

A Házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá az iskolai közös rendezvények időtartama alatt.

II. Jogok és kötelességek

1. A tanulók jogai

Az alábbi jogosultságok minden tanulót megilletnek a tanulói jogviszony alapján. Az iskolába beiratkozott tanulók a Közoktatási törvény 11. § (1) bekezdése a)-d) pontjaiban meghatározott jogaikat csak az iskolai tanév megkezdésétől ill. a beíratás napjától gyakorolhatják.

Az iskola minden tanulójának joga, hogy:

§         színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen.

§         biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák.

§         a tanítás során a tájékoztatás és az ismeretek közlése tárgyilagosan és több oldalú módon történjen.

§         igénybe vegye az iskola létesítményeit, tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, könyvtárhasználat, szakkörök, sportkörök, tanulószoba, napközi otthon, kedvezményes étkezés, stb. Az iskola létesítményeit (tornaterem, szaktantermek, sportpálya, könyvtár, fejlesztő terem) csak tanári felügyelet mellett használhatja.

§         választhasson - érdeklődésének megfelelően - a választható tantárgyak, tanórán kívüli foglalkozások, sportkörök, művészeti ágak oktatása közül, ha vállalja annak feltételeit. A vállalt programban egész tanévben részt kell venni.

§         a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményében foglaltak szerint egyéni fejlesztésben, logopédiai ellátásban részesülhet tanórán és tanórán kívüli foglalkozás keretében.

§         napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön.

§         részt vegyen tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon.

§         a pedagógiai programban foglaltak alapján, megfelelő előkészítés után írja témazáróit, nagydolgozatait, melyeknek időpontjait tanárai időben jelzik számára.

§         kiértékelt írásbeli munkáját 10 tanítási napon belül kézhez kapja.

§         érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön.

§         személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára.

§         probléma és jogsérelem esetén felkeresse tanárait, igazgatóját.

§         vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön.

§         levelezéséhez, valamint elektronikus levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkező postai küldeményeit az iskolatitkárnál veheti át, azt az iskola nem bontja fel és nem iktatja.

§         adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja.

§         szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, melyhez a tantestület és az iskolavezetés segítségét kérheti.

§         véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben és ezekre érdemi választ kapjon.

§         képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

§         kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon.

§         családja anyagi helyzetétől függően - kérelemre - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön (tankönyvi, étkezési, alapítványi támogatás, hozzájárulás táborozáshoz)

§         A tanulóknak joguk van ahhoz, hogy tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapjanak, ezért részt vehetnek:

o       napközi otthoni és tanulószobai foglalkozásokon

o       korrepetálásokon

o       a sportkör foglalkozásain

o       a szakkörök foglalkozásain

o       a különböző tanulmányi versenyeken, pályázatokon

o       a tanulmányi munkát segítő iskolán kívüli rendezvényeken.

§         A tanulónak joga van részt venni az iskolai és az iskolán kívüli sport- és kulturális programokon. Rendezvényeken is szerepelhet tanítási idő alatt, ha erre az osztályfőnökétől engedélyt kapott.

§         Az a tanuló, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, aktív közösségi munkát végez, versenyeken vesz részt, hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez, jutalomban részesül. A jutalmazás formái:

o       szaktanári dicséret

o       osztályfőnöki dicséret

o       igazgatói dicséret

o       nevelőtestületi dicséret

§         év végi jutalmak formái:

  • oklevél
  • jutalomkönyv
  • jutalomkirándulás
  • meghívás a kiválóak fogadására

2. Kötelességek

Minden tanuló az iskolai közösség tagja.

Ebből fakadóan kötelezettsége, hogy

§         azonosuljon az iskola, az osztály célkitűzéseivel; tetteivel segítse azok megvalósulását.

§         ismerje meg és minden - az iskola által szervezett programon - tartsa be az iskolai házirend szabályait.

§         lelkiismeretesen teljesítse választott tisztségét, megbízatását.

§         életkorához és iskolai fejlettségéhez, iskolai elfoglaltságához igazodva - pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában.

§         óvja az iskola rendjét, tisztaságát. A mosdókban, a WC-ben tartsa be az egészségügyi szabályokat. Vigyázzon a folyosók, a termek dekorációjára, a virágokra, a bútorokra és egyéb berendezési tárgyakra.

§         tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse. Jogellenes mások bántalmazása, megalázása, egészségének veszélyeztetése, s így e cselekedet már első esetben is súlyos büntetést von maga után.

§         rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, s részt vegyen a tanórai és tanórán kívüli kötelező foglalkozásokon.

§         tanuljon szorgalmasan és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el.

§         a tanítási órákhoz szükséges felszerelést, taneszközöket mindig hozza magával.

§         minden tanítási órán felkészülten jelenjen meg.

§         tantárgyi mulasztásait a következő órára, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott időpontig pótolja.

§         tájékoztató füzetét minden tanítási órára elhozza. A tájékoztató füzet hivatalos irat, ennek rongálása, firkálása, díszítése tilos, az ide történő bejegyzéseket 3 napon belül aláíratva kell bemutatni. Az iskola bármely írásos üzenetének láttamozása a szülők kötelessége. Az ellenőrzés gyakori, illetve huzamosabb hiánya esetén az igazgató írásban felhívja a szülők figyelmét a mulasztásra. A tájékoztató füzet elvesztését haladéktalanul jelenteni kell az osztályfőnöknek.

§         úgy éljen jogaival, hogy azok mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában.

§         a napszaknak megfelelően, érthetően köszönjön az iskola nevelőinek és valamennyi dolgozójának, a felnőttekkel viselkedése legyen tisztelettudó, udvarias.

§         órakezdés előtt 10 perccel jelenjen meg az iskolában, tájékoztató füzetével és az oktatáshoz szükséges felszerelésekkel.

§         vigyázzon az iskola felszereléseire, berendezéseire, az általa okozott kárt megtérítse. A padfirkálásért, egyéb rongálásokért az a diák felel, aki elkövette, s kötelessége a kár megtérítése. Ezzel a cselekedetével fegyelmi vétséget követ el.

§         óvja saját és társai épségét, egészségét. Ennek érdekében nem szabad a folyosókon és a lépcsőházban futva közlekedni. az udvaron kerékpározni, dobálni, görkorcsolyázni, gördeszkázni. Az alkohol és drogfogyasztás, valamint a tanulók számára a dohányzás tilos. A felnőttek csak az arra kijelölt helyen dohányozhatnak.

§         haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel.

§         Gyakori házi feladat hiány vagy felszereléshiány esetén az igazgató a szülőktől írásban, telefonon vagy személyesen megtudakolja a mulasztás okát, mert a nevelési egység megtörése a nevelés eredményét veszélyezteti.

§         A tanulónak nincs joga tanárát és társait az órán zavarni.

§         Az órákon rágógumizni, enni és inni nem szabad.

§         A tanuló megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepségeket viseljen ünneplő ruhát (fehér ing/blúz, sötét nadrág/alj)

§         A fegyelmező intézkedések fokozatai:

o       szaktanári figyelmeztetés

o       osztályfőnöki figyelmeztetés, intő, megrovás

o       igazgatói figyelmeztetés, intő, megrovás

§         A fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható fegyelmi büntetések:

o       megrovás

o       szigorú megrovás

o       áthelyezés másik iskolába

3. A tanulói jogok gyakorlása

§         Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője útján - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, az iskola igazgatójától kérhet jogorvoslatot.

§         Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton keresztül érvényesíthetik jogaikat. Az iskolai diákönkormányzat megválasztása tanévenként történik.

III. Az iskola munkarendje

§         A tanév rendjét az OKM határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján és a fenntartó önkormányzatok jóváhagyásával lehetséges.

§         Az iskola munkanapokon 6.30 órától tart nyitva. Esti és rendkívüli hétvégi foglalkozások csak igazgatói engedéllyel szervezhetők, melyre a tervezett időpont előtt legalább 5 munkanappal engedélyt kell kérni az intézményvezetőtől.

§         Az iskolában a tanítás reggel 7.15-kor kezdődik az utolsó óráról 12.40-kor csengetnek ki. A szünetek a csengetési rendnek megfelelően alakulnak. Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezzen meg az iskolába.

§         Az iskolában ügyeleti rendszer működik, amely biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti és utáni felügyeletét. Az iskola épületében és a hozzá tartozó területeken felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat. Az osztálytermekbe 7.00-kor lehet bemenni, addig a folyosókon kell várakozni.

§         Tanítási idő alatt a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el az iskola területét. Indokolt esetben az ügyeletes nevelő, az osztályfőnök, illetve az igazgató és helyettese engedélyével lehet igazoltan távozni.

§         A tanítási órák látogatására - előzetes bejelentés alapján - csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt indokolt esetben az igazgató tehet.

§         A naplókat csak a pedagógus viheti be az osztályterembe.

§         Iskolánkban váltócipő használata kötelező. Az osztálytermekbe, szaktantermekbe csak váltócipőben lehet bemenni. Mindez vonatkozik a délutáni tanórán kívüli foglalkozásokra is. (szakkör, középiskolai előkészítő, megbeszélések, stb.)

§         Az iskolában a kötelező tanítási - tanulási időn túl tilos tartózkodni. Ez alól kivételt jelent a nevelőtestület tagjai által a tanulóknak szervezett eseti vagy rendszeres délutáni foglalkozás. Ebben az esetben a foglalkozást szervező pedagógus felel a gyerekekért. Az iskola területén engedély nélkül tartózkodó gyerekekért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal.

§         A tanulószobai foglalkozások az utolsó tanítási órától 15 óráig tartanak.

§         A napközis foglalkozások az utolsó tanítási órától a buszok indulásáig tartanak.

§         Tartós tankönyvként a tanulók számára átadott tankönyvek használati jogát az iskola a tanulói jogviszony fennállása alatt addig az időpontig biztosítja, ameddig az adott tárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból a tanuló vizsgát tehet, vagy vizsgát kell tennie. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálódásából származó kárt az iskolának megtéríteni.

§         A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, művészeti foglalkozások, választható tantárgyak, melyekre az előző tanév májusában kell jelentkezni. A jelentkezők számára a foglalkozások látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérelmére és a foglalkozást vezető tanár döntése alapján lehet. A tanulószobai és napközis foglalkozásokon való részvételre is ezek a mérvadó szabályok. Ha a választott tanórán kívüli és tanórai foglalkozásról 3 alkalommal igazolatlanul mulaszt a tanuló, osztályfőnöki figyelmeztetésben részesül.

§         Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki.

§         Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, az időpontokat tanév elején ismerhetik meg a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési rendje az 1. sz. mellékletben szerepel.

§         A számítógépterem sajátos rendje  a 2. sz. mellékletben szerepel.

§         A tornaterem sajátos rendje a 3. sz. mellékletben szerepel.

§         A technikaterem sajátos rendje a 4. sz. mellékletben szerepel.

1. Óraközi szünetek

§         Minden órakezdésre pontosan kell megérkezni. A szünetekben azon a folyosón kell tartózkodni, ahol a következő tanóra lesz.

§         Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani.

§         A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók.

§         A folyosókon, a lépcsőházban a tanulók kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget vagy rongálást okozhat. (futkározás, lépcsőn való futás, egymás lökdösése, stb.) 

§         Óraközi szünetekben a hetesek az osztálytermekben maradnak.

§         Hirdetéskor valamennyi tanulónak (heteseknek is) ki kell jönni az udvarra.

§         Jó idő esetén az udvari szünet a 3. óra utáni (alsó tagozatosoknál a 2. óra utáni) 15 perces szünet. Rossz idő esetén a folyosón kell szünetekben tartózkodni.

§         Az udvari szünetben az épületek mögé menni nem szabad.

§         Minden tanuló feladata, hogy az iskolaudvar tisztaságára és rendjére ügyeljen.

§         A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon vagy mindkét tanári szobában a szünetekben intézhetik.

§         A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg.

2. Tanulói étkezés

Az iskola tanulóinak étkezését az Egyházasrádóci Önkormányzat által fenntartott konyha és ebédlő biztosítja.

§         Az ebédlő igénybevételére a tanév elején meghatározott rend szerint van lehetőség. Az alsó tagozatosok napközis vezetőjükkel, a felső tagozatosok tanulószobai csoportvezetőjükkel mennek ebédelni.

§         Étkezni csak kulturáltan, fegyelmezetten, csendben lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva, a székeket a helyükre téve kell kimenni az ebédlőből.

§         Az étkezési térítési díjat minden hónapban, a kijelölt időpontokban kell befizetni a konyha pénztárába. A szülő dönt arról, hogy a térítési díjat személyesen fizeti be, vagy a tanulóval küldi be.

§         A hiányzó tanuló étkezési díja csak akkor kerül jóváírásra, ha a szülő az étkezést aznap reggel 8 óráig lemondja. 

3.Felmentés az iskolai elfoglaltság alól, kikérő

§         Bármely tanórán kívüli tevékenység csak úgy folytatható, ha nem ütközik a kötelező iskolai elfoglaltságokkal (tanítási óra, ünnepség, iskolán kívül szervezett programok, stb.) és nem akadályozza az iskolai munkát, a tanulmányi feladatok elvégzését. Iskolai elfoglaltság alól felmentést - a szülő írásbeli kérelmére vagy hivatalos kikérőre - az osztályfőnök adhat.

§         A kikérőt a kérdéses időpont előtt 3 tanítási nappal előbb kell bemutatni.

§         A kikérőn szerepeljen a tanuló neve, melyik intézmény, milyen időpontra, mely esemény alkalmából kéri a felmenést, milyen minőségben vesz részt a tanuló a rendezvényen. Kikérőt csak hivatalos intézmény adhat. Csak eredeti pecséttel és aláírással ellátott kikérő fogadható el.

4. Balesetvédelem

§         Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor. Az oktatáson való részvételt az ellenőrző könyv utolsó oldalán a tanulók aláírásukkal jelzik.

§         A számítástechnika, könyvtári, technika, kémia és a testnevelés foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt vesztnek a tanulók.

§         A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának.

§         Az iskolában történt baleset esetén telefonon tájékoztatjuk a szülőt, illetve azt a személyt, akinek értesítési adatai a naplóban, az üzenő füzetben megtalálható. Kórházba szállításkor a mentőben - amíg a szülő nem érkezik meg - a tanulóval egy pedagógus vagy egy segítő munkatárs megy.

5. Rendkívüli eseménykor(tűz- vagy bombariadó) szükséges teendők

§         Tűz észlelésekor, ill. bombariadó esetén azonnal értesíteni kell az iskola intézkedésre jogosult igazgatóját.

§         Az iskola minden épületét azonnal ki kell üríteni a meghatározott menekülési útvonalakon, a tanév során begyakorolt módon.

§         A kivonulás megkezdésére vonatkozó utasítást az iskolai csengő folyamatos csengetésével kell egyértelműen jelezni.

§         Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival.

§         A menekülési útvonalat jelző táblák a folyosókon vannak kifüggesztve. A tanulók ez alapján a tanórát vezető pedagógussal együtt mennek ki a teremből. Kivonuláskor elsődleges az emberélet mentése, a tanulók taneszközeiket nem vihetik magukkal.

6. Vagyonvédelem, kártérítés

§         A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak, az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek, szemléltető anyagoknak az állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett.

§         Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak igazgatói engedéllyel, átvételi elismervény ellenében lehet.

§         Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket be kell zárni.

§         Az iskola valamennyi felszerelése mindnyájunké, ezért mindenkinek kötelessége a rongálást megakadályozni. Ha rongálás történik, azt mindenkinek kötelessége jelenteni. Ha az iskola épületében, bútoraiban, felszerelésében, gondatlanságból, szándékosan vagy fegyelmezetlen viselkedés miatt kár keletkezik, a szülők kötelesek a vonatkozó jogszabályok alapján a kárt megtéríteni.

§         Az interaktív táblával felszerelt tantermekben fokozottan ügyelni kell a nagy értékű táblák védelmére. A tanulók kártérítési kötelezettsége ezen eszközökre is vonatkozik.

7. A ruhatári szekrények rendje

§         A folyosói ruhatári szekrényeket az osztályok beosztása szerint kell használni, s azt vagyonvédelmi okokból állandóan zárva kell tartani.

§         A szekrények rendjéért, tisztaságáért és állagának megóvásáért az azt használó diák a felelős.

§         A szekrénykulcs elvesztése, eltörése, a zár megrongálása esetén a tanuló szülője köteles a kulcsmásolás, illetve a zárjavítás költségeit fedezni.

8. Ügyelet

§         Tanítás nélküli munkanapon az iskola igény szerint ügyeletet biztosít. (min. 10 fő igénylő esetén, 8-13 óráig)

§         Az iskola a tanítási szünetekben, a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.

§         A buszos tanulóknak a tanóra végétől a buszok indulásáig az ún. „csellengő" ügyeleten kell tartózkodniuk. (Felsős épület földszintje) Ez idő alatt a tanulókra a „csellengő" ügyeletet ellátó pedagógus figyel.

9. Az intézményben tartózkodás rendje

§         Az iskola szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva van. A szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésére csak az igazgató adhat engedélyt.

§         Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeit intézők tartózkodhatnak.

§         A tanulókat a szülők, a kísérők a szülői váróig kísérhetik, s a gyermekekre való várakozásnak is ez a helyszíne. A tanóra rendjének védelme érdekében kérjük ezek tiszteletben tartását.

§         A termeket bérlő személyek csak abban a teremben és csak addig az ideig tartózkodhatnak, amelyre a bérleti szerződésük is vonatkozik.

Egyéb előírások

§         Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. Minden más tárgy behozatala külön igazgatói ill. osztályfőnöki engedéllyel történhet.

§         Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. Értékeinek védelméről mindenkinek saját magának kell gondoskodnia. Az értéktárgyak őrzéséért és eltűnéséért az iskola nem vállal felelősséget.

§         Mobiltelefont az iskola épületében - tanulóknak - csak sürgős hívásra szabad használni. A mobiltelefon a tanítási órákon nem használható, azt a tanuló kikapcsolva köteles a táskájában tartani. Ellenkező esetben azt elveszi a tanár, s csak a tanítási nap végén adja vissza a gyereknek. Amennyiben rendszeresen bármelyik tanuló visszaél a telefon használatára vonatkozó szabályokkal, az iskola fenntartja magának a jogot, hogy megtiltja a telefon behozatalát.

§         A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező.

§         A tantermekben elhelyezett készülékeket önállóan a tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik.

§         A cigaretta, alkohol, kábítószer iskolába hozatala, valamint fogyasztásuk az iskolában vagy az iskola által szervezett rendezvényeken szigorúan tilos.

§         Iskolánkban az általános iskolai életkornak és az iskola elvárásainak, szellemének megfelelően, ápoltan és tisztán kell megjelenni. Mivel az iskola alapvetően az oktatás és nevelés színtere, a tanulók munkahelye, ezért mindenféle olyan szélsőséges divatkövetés tilos, mely elvonja a tanulástól a figyelmet. Szélsőségesnek ítélt esetekben az igazgató hatásköre az engedélyezés, illetve a tiltás.

§         A tanulók adatainak kezelése a törvénynek megfelelően történik. A módosítást (lakcím, telefonszám, névváltozás, stb.) a szülőnek kell bejelentenie az iskola titkárságán.

§         Az iskola épületében sapkát viselni tilos.

§         Rágógumizni, tökmagot, napraforgómagot az iskolába hozni és itt fogyasztani nem lehet.

§         A szóbeli, egyéni köszönés legyen tisztelettudó, az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit a tanulók felállással és napszaknak megfelelő köszönéssel üdvözlik.

§         A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára ((az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést.

10. Ünnepélyek

§         Ünnepélyeken a sötét nadrág/szoknya és fehér ing/blúz az ünnepi viselet.

§         Az ünnepélyeken való megjelenés kötelező.

§         A tanévnyitó ünnepélyen a mindenkori 6. osztályosok a berendezők és a 8. osztályosok az elpakolók, a tanévzáró ünnepélyen a 7. osztályosok a berendezők és az 5. osztályosok az elpakolók. Szükség esetén más évfolyamok segítségét is kérni lehet. A tanév közbeni egyéb ünnepélyek rendezői megbeszélés alapján történnek.

11. Az iskolán kívül szervezett programok

§         Az osztályok tanulmányi kirándulást szervezhetnek a tanév rendjében megadott időpontban. Ha anyagi vagy egyéb okok miatt valamelyik tanuló nem tud részt venni a kiránduláson, számára kötelező az iskolában töltenie a napot. A házirendet a kiránduláson is be kell tartani, hiszen a tanulók viselkedése az iskola jó hírnevét ronthatja, illetve növelheti. A tanuló tanúsítson udvarias magatartást kirándulásokon, színházlátogatáskor, hangversenyen, tanulmányi versenyeket, erdei iskolában, táborozások ideje alatt is és tartsa be a társas együttélés szabályait.

§         Sportrendezvényeken a testnevelő tanár által előírt felszerelés a kötelező, versenyeken vagy vetélkedőkön a felkészítő tanárral egyeztetettek szerint kell megjelenni.

§         Az iskolán kívül szervezett programokra, rendezvényekre a szülők tájékoztatásával és beleegyezésével, az iskolavezetés tudtával, pedagógus kíséretében mennek a tanulók.

12. A hetesek kötelességei

§         A két hetes a feladatát az osztályfőnökkel való megegyezés alapján megosztva teljesíti.

§         Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szellőztetés), a tiszta, kulturált környezetet.

§         Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.

§         Jelentik a hiányzók nevét, az esetleges rongálást, a napközbeli változást, az ellenőrző hiányát.

§         Felírják a táblára a dátumot.

§         Ha becsengetés után 5 perccel nincs tanár az órán, ezt jelzik a tanári szobában.

§         Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el.

§         Távozáskor leoltják a világítást.

§         Az utolsó óra után bezárják az ablakot, figyelmeztetik az osztálytársakat, hogy a szemetet szedjék össze, a székeket tegyék a helyükre.

§         Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.

§         A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén - annak súlyosságától függően - az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról, ill. példamutató munkavégzéskor a jutalmazásról.

A heteseket munkájuk teljesítésében minden tanulónak kötelessége segítenie.

13. A tanulók hiányzásáról szólórendelkezések

§         Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első napján bemutatni.

§         Három tanítási napot a szülő is igazolhat.

§         Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program, stb.) előzetes engedélyt kell kérni. Az engedélyezés az osztályfőnök (1 nap) és az igazgató (több napos távollét) hatásköre.

§         Betegség esetén a megbetegedés napján reggel 8 órától a szülő telefonon vagy más módon értesíti az iskolát gyermeke távolmaradásáról.

§         Az igazolatlan mulasztás fegyelmi vétség. Az év során 6 igazolatlan óra után osztályfőnöki, 8 igazolatlan óra után igazgatói intő jár, 10 igazolatlan hiányzás fegyelmi eljárást von maga után. (A fegyelmi eljárások rendjét az KT. 76 §-a szabályozza.)

§         A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti. A kérelmet a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Két hétnél hosszabb felmentés szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni osztálya testnevelés óráján.

§         A tanulónak egy tanévben az összes mulasztása nem haladhatja meg a 250 órát. Az a tanuló, aki ennél többet mulasztott a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezte.

§         Ha egy tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja a tanítási év végén, az adott tantárgyból nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.

§         Ha a tanuló a becsengetés után érkezik meg a tanítási órára, későnek minősül. A rendszeres késés fegyelmi büntetést von maga után. A későn érkező tanulót a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár a naplóba. 45 perc (összesített) késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. Bejáró tanulók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható.

14. A testnevelési órákra,sportfoglalkozásokra,

edzésekre vonatkozó külön szabályok

§         A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.

§         A sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai ruházat helyett- sportfelszerelést kell viselniük.

§         Iskolánkban elfogadott sportfelszerelés a következő: fehér póló, egyszínű rövidnadrág (tornanadrág), fehér zokni, tornacipő. Indokolt esetben - alkalmanként - melegítő viselése is megengedett. Erről - a mindenkori helyzetet mérlegelve - a testnevelő tanár dönt.

§         A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, látható helyen viselt testékszert.

15. Számonkérés és továbbhaladás

§         A szóbeli  és írásbeli számonkérés alól 3 napot meghaladó, az igazolt hiányzást követő első tanítási napon kaphat felmentést a tanuló.

§         A témazáró dolgozat írásának időpontját a pedagógusok legalább egy héttel előre jelzik a diákok felé. Egy tanuló egy nap legfeljebb két témazáró, vagy egy témazáró és két röpdolgozat, vagy három röpdolgozat írására kötelezhető. A röpdolgozat írásbeli számonkérésnek felel meg, mely nem bejelentés-köteles.

§         Az írásbeli és szóbeli számonkérés egyéb formáit a Pedagógiai Program tartalmazza.

§         A felsőbb évfolyamba való továbbhaladás feltételeit a Pedagógiai Program tartalmazza.

§         A magatartás, a szorgalom értékelése, az elismerés és az elmarasztalás formája a Pedagógiai Programban foglaltak szerint történik.

17. A napközi rendje

§         A napközis foglalkozás a tanóra végétől a buszok indulásáig (17 óra) tart.

§         A napközibe való beiratkozás - az előzetes tanév végi felmérés után - az új tanév első napján írásban történik a Titkárságon, illetve a napközis nevelőnél. Indokolt esetben tanév közben bármikor beíratható a tanuló. A napköziből való kiiratkozás is hasonlóképpen történik.

§         A napközibe beíratott tanulók a napközis foglalkozásról csak a szülő írásbeli, esetleg szóbeli kérelmére engedhetők el. Az iskola által szervezett délutáni szakkörökre, sport és művészeti foglalkozásra a tanulók elengedhetők.

§         A napközis tanórai foglalkozások rendjét mindenkinek tiszteletben kell tartani. A napköziből a tanulók a tanóra megkezdése előtt (3 órakor), illetve a tanóra végén (fél 5-kor) vihetők el. A szülők gyermeküket a napközis terem folyosóján várhatják.

§         A tanulók testi épségéért, illetve a szakmai munkáért a napközis nevelő felel.

§         A napköziben található fejlesztő eszközökre, játékokra, sportfelszerelésekre, tartós tankönyvekre minden tanulónak kötelessége vigyázni. Az okozott kárt meg kell téríteni.

18. A tanulószoba rendje

§         A tanulószobai foglalkozás a tanóra végétől 15 óráig tart.

§         A tanulószobára való beiratkozás - az előzetes tanév végi felmérés után - az új tanév első napján írásban történik a Titkárságon, illetve a tanulószobai csoportvezetőnél. Indokolt esetben tanév közben is bármikor beíratható a tanuló. A tanulószobáról való kiiratkozás is hasonlóképpen történik.

§         A tanulószobára beíratott tanuló a tanóráról csak a szülő írásbeli, esetleg szóbeli kérelmére engedhető el. Az iskola által szervezett délutáni szakkörökre, sport- és művészeti foglalkozásokra a tanulók elengedhetőek. Ebben az esetben a tanulónak magának kell gondoskodnia a másnapi felkészülésről.

§         A tanulószobai foglalkozás rendjét mindenkinek tiszteletben kell tartania. Minden tanulónak kötelessége, hogy képességeihez mérten a lehető legjobban felkészüljön a másnapi órákra, s viselkedésével ne zavarja társai tanulását. A Házirend ezen pontját gyakran és tudatosan megsértő tanuló - előzetes figyelmeztetés után - eltanácsolható a tanulószobáról.

§         A tanulónak joga van a tanulószobai nevelőjétől másnapi felkészüléséhez segítséget kérni, igénybe venni az iskola által rendelkezésre bocsátott tartós tankönyveket és az iskola könyvtárát.

§         Hiányzását a délelőtti tanórákról való hiányzásoknak megfelelően kell igazolnia.

IV. A fegyelmi és egyeztetőeljárás

Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

Fegyelmi vétség elkövetése esetén a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat közösen működteti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást.

Az egyeztető eljárás célja:

A kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

Az egyeztető eljárás rendje:

§         Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sért

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 7
Heti: 22
Havi: 348
Össz.: 176 919

Látogatottság növelés
Oldal: Iskolai dokumentumok
KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA - © 2008 - 2018 - kossuthsuli.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »